logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • ผลการปฎิบัติงานตามยุทธ์ศาสตร์ปีงบประมาณ 2559 เดือนสิงหาคม
  5 กันยายน 2559
 • ผลการปฎิบัติงานตามยุทธ์ศาสตร์ปีงบประมาณ 2559 เดือนกรกฎาคม
  9 สิงหาคม 2559
 • ผลการปฎิบัติงานตามยุทธ์ศาสตร์ปีงบประมาณ 2559 เดือนมิถุนายน
  9 สิงหาคม 2559
 • ผลการปฎิบัติงานตามยุทธ์ศาสตร์ปีงบประมาณ 2559 เดือนพฤษภาคม
  9 สิงหาคม 2559
 • ผลการปฎิบัติงานตามยุทธ์ศาสตร์ปีงบประมาณ 2559 เดือนเมษายน
  9 สิงหาคม 2559
 • ผลการปฎิบัติงานตามยุทธ์ศาสตร์ปีงบประมาณ 2559 เดือนมีนาคม
  9 สิงหาคม 2559
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2559 เดือนกุมภาพันธ์
  3 มีนาคม 2559
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2559 เดือนมกราคม
  4 กุมภาพันธ์ 2559
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2559 เดือนธันวาคม
  4 มกราคม 2559
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2559 เดือนพฤศจิกายน
  1 ธันวาคม 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2559 เดือนตุลาคม
  9 พฤศจิกายน 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2558 เดือนกันยายน
  2 ตุลาคม 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2558 เดือนสิงหาคม
  3 กันยายน 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2558 เดือนกรกฎาคม
  5 สิงหาคม 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2558 เดือนมิถุนายน
  2 กรกฎาคม 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2558 เดือนพฤษภาคม
  8 มิถุนายน 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2558 เดือนเมษายน
  6 พฤษภาคม 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2558 เดือนมีนาคม
  2 เมษายน 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2558 เดือนกุมภาพันธ์
  3 มีนาคม 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2558 เดือนมกราคม
  2 มีนาคม 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2558 เดือนธันวาคม
  2 มีนาคม 2558
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2558 เดือนตุลาคม
  8 ธันวาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2558 เดือนพฤศจิกายน
  8 ธันวาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2557 เดือนธันวาคม
  31 ธันวาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2557 เดือนพฤศจิกายน
  28 พฤศจิกายน 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2557 เดือนตุลาคม
  31 ตุลาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2557 เดือนกันยายน
  1 ตุลาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2557 เดือนสิงหาคม
  16 กันยายน 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2557 เดือนกรกฎาคม
  16 กันยายน 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2557 เดือนมิถุนายน
  7 กรกฎาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2557 เดือนพฤษภาคม
  7 กรกฎาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2557 เดือนเมษายน
  10 มิถุนายน 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2557 เดือนมีนาคม
  7 เมษายน 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2557 เดือนกุมภาพันธ์
  31 มีนาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2557 เดือนมกราคม
  31 มีนาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2556 เดือนธันวาคม
  31 มีนาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2556 เดือนพฤศจิกายน
  31 มีนาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2556 เดือนตุลาคม
  31 มีนาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2554 เดือนมกราคม
  7 มกราคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2554 เดือนกุมภาพันธ์
  7 มกราคม 2557