logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

นายเกริกชัย  พรหมดวง

เริ่มดำรงตำแหน่ง 12 ต.ค. 2563 ถึง  

นายสุวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์

เริ่มดำรงตำแหน่ง 27 ก.พ. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2563

นายพรชัย พงษ์ภู่

เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 ก.ค. 2562 ถึง 27 ก.พ. 2563

นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธ์ุ

เริ่มดำรงตำแหน่ง 9 ม.ค. 2560 ถึง 11 ก.ค. 2562

นายวีรวัฒน์ เที่ยวงวัฒนะ

เริ่มดำรงตำแหน่ง 8 มิ.ย. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2559

นางสาวนุกูล อิสสระทิพย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 พ.ย. 2548 ถึง 30 ก.ย. 2557
 
นางจันทร์เพ็ญ ศรีวิฑูรย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 24 ธ.ค. 2545 ถึง 31 ต.ค. 2548
 
 
นายจิตติ โคตะสินธุ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 7 ธ.ค. 2542 ถึง 20 ธ.ค. 2545
 
นางสิริกันยา เทียนมณี
เริ่มดำรงตำแหน่ง 24 ก.ค. 2541 ถึง 1 ธ.ค. 2542
 
นางฉันทนา ศรีเจริญ (ทองแจ่ม)
เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 พ.ย. 2537 ถึง 24 ก.ค. 2541
 
 นางสาวสดศรี ขวัญมงคล
เริ่มดำรงตำแหน่ง 2 พ.ย. 2535 ถึง 31 ต.ค. 2537
 
นายทองหล่อ ถัดทะพงษ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 ก.ค. 2533 ถึง 30 ต.ค. 2535
 
นางสมพร สมานชาติ
เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 มิ.ย. 2532 ถึง 3 มิ.ย. 2548
 
นายวัฒนา เชาวสกู
เริ่มดำรงตำแหน่ง 23 ส.ค. 2531 ถึง 31 พ.ค. 2532
 
นางสาววนิดา กิจนุกูล
เริ่มดำรงตำแหน่ง 20 ต.ค 2530 ถึง 27 พ.ค. 2531
 
นางสนทนีย์ ยุวนางกูร
เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี 2526 ถึง 20 ต.ค. 2530
 
นายภักดี สันติกุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี 2525 ถึง 3 มิ.ย. 2526
 
นายสมหมาย พลพานิช
เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี 2524 ถึง ปี 2525
 
นายสมชาย ชิโนดม
เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี 2520 ถึง ปี 2524
 
 
 
 
 
 
 
24 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 3067 ครั้ง