logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

รักษาคุณธรรม ถือระเบียบปฏิบัติ พัฒนาที่ราชฯ

 

ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล และการบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์และการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลัง และเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมธนารักษ์
๕. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารดาวน์โหลด

14 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 2441 ครั้ง