logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  3 ธันวาคม 2563
 • - หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค ๐๓๐๘/ว ๑๔๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
  3 ธันวาคม 2563
 • - แบบขอเช่าที่ราชพัสดุ
  20 สิงหาคม 2562
 • - แบบคำขอถอนหลักประกันการเช่าที่ราชพัสดุ ( จป. 4101 )
  20 สิงหาคม 2562
 • - แบบคำขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม ( จป. 3903 )
  20 สิงหาคม 2562
 • - แบบคำขออนุญาตดำเนินการในที่ราชพัสดุ ( จป.3902 )
  20 สิงหาคม 2562
 • - แบบคำขอโอนและรับโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ ( จป. 3901 )
  20 สิงหาคม 2562
 • - หนังสือสละสิทธิ์การขอถอนเงินประกันการเช่าที่ราชพัสดุ
  20 สิงหาคม 2562
 • - หนังสือสละสิทธิ์การรับเงินประกันการเช่าที่ราชพัสดุ
  20 สิงหาคม 2562
 • - หนังสือสละสิทธิ์การเช่าที่ราชพัสดุ
  20 สิงหาคม 2562
 • - คำร้องทั่วไป
  20 สิงหาคม 2562
 • - บันทึกถ้อยคำ ( สร 13 )
  20 สิงหาคม 2562
 • - หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
  20 สิงหาคม 2562
 • - หนังสือมอบอำนาจ
  20 สิงหาคม 2562
 • - แบบคําขอทราบราคาประเมินทรัพย์สิน
  20 สิงหาคม 2562
 • - แบบส่งมอบ - รับมอบ ที่ราชพัสดุ ( แบบ ทบ.10 )
  20 สิงหาคม 2562
 • - แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทบ.6 )
  20 สิงหาคม 2562
 • - แบบยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุ ( แบบ ทบ 5 )
  20 สิงหาคม 2562
 • - แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ ( แบบ ทบ 4 )
  18 ตุลาคม 2566
 • - แบบขอแก้ไขรายละเอียดอาคาร-สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
  20 สิงหาคม 2562
 • - แบบรายการแจ้งขอรื้อถอนที่เป็นที่ราชพัสดุ ( แบบ ทบ.3 )
  20 สิงหาคม 2562
 • - แบบรายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ( แบบ ทบ 2 )
  20 สิงหาคม 2562
 • - แบบสำรวจรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่มิใช่ที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร 05 )
  20 สิงหาคม 2562
 • - แบบสำรวจรายการอาคาร สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร 04 )
  20 สิงหาคม 2562
 • - แบบสำรวจรายการส่ง - รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน ( แบบ ทร 03 )
  20 สิงหาคม 2562
 • - การนำส่งเงินรายได้ค่าขายอาคารที่ราชพัสดุ เป็นรายได้ของกรมธนารักษ์
  20 สิงหาคม 2562
 • - เงื่อนไขการรื้อถอนอาคารราชพัสดุ และการนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ในราชการ
  20 สิงหาคม 2562
 • - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546
  20 สิงหาคม 2562
 • - กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549
  20 สิงหาคม 2562
 • - กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545
  20 สิงหาคม 2562
 • หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
  2 เมษายน 2558
 • หนังสือสละสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
  2 เมษายน 2558
 • หนังสือสละสิทธิการขอถอนเงินประกันการเช่าที่ราชพัสดุ
  2 เมษายน 2558
 • หนังสือมอบอำนาจ
  2 เมษายน 2558
 • แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งฯ ประกอบแบบส่งมอบฯ (แบบ ทบ.10)
  2 เมษายน 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  2 เมษายน 2558
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  2 เมษายน 2558
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.03) (แบบสำรวจรายการที่ดิน)
  2 เมษายน 2558
 • แบบส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.10)
  2 เมษายน 2558
 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.6)
  2 เมษายน 2558
หมวดหมู่เอกสาร